200+ Reviews
4.7/5

Algemene Voorwaarden Affiliate

Affiliate overeenkomst Social Tools BV

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en de bijlage met partnerrichtlijnen (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt) vormen samen de overeenkomst tussen Social Tools BV (KVK 81853106), (“Social Tools”) en jij als “partner”, en regelen jouw gebruik van de diensten (zoals hieronder gedefinieerd) en het advertentienetwerk en elke campagne binnen dit advertentienetwerk. Door het vakje aan te vinken gaat de partner akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst.

1. De aanvraag van de partner om een partner te worden in een advertentienetwerk kan naar eigen goeddunken van Social Tools worden goedgekeurd. Na goedkeurig kan een samenwerking van start gaan. De partner ontvangt één Olaf ringlamp ter promotie.

Aanmelden kan via tiktok-lamp.nl/affiliate

2. Social Tools zal een link aanmaken en aan de partner leveren waarmee Social Tools de referrals kunnen volgen. Aan de link kan een kortingscoupon gekoppeld zijn.

3. Geen enkele bepaling van deze overeenkomst is van toepassing op de overdracht van belangen of eigendom van rechten op intellectuele eigendom van de ene partij aan de andere.

4. In ruil voor het plaatsen van de link door de partner op de site, zal Social Tools commissie betalen met betrekking tot referrals die resulteren in erkende transacties.

5. Betalingsvoorwaarden:

5.1 Commissie is per product, niet per order.  Alle commissies zijn inclusief BTW.

5.2 De hoogte van de commissie wordt door Social Tools bepaald.

5.3 Commissie wordt maximaal 1 keer per maand uitgekeerd.

5.4 De minimale betalingsdrempel is € 25,- (incl. BTW).

5.5 Betaling is enkel in Euro naar Nederlandse banken.

5.6 Gezien de wetgeving wordt er niet uitbetaald bij annulering of retour (wordt eventueel later verrekend).

5.7 Partner kan en mag zelf geen commissie verdienen op eigen aankopen, hetzij via hun eigen gelieerde links of couponcodes.

5.8 Afrekening volgt via eigen portal op de site www.tiktok-lamp.nl/affiliate

6. Garanties van de partner

De partner bevestigt, garandeert en verplicht zich ten opzichte van Social Tools:

(a) dat activiteiten van de site en de partner door middel van en in verband met de diensten en het relevante advertentienetwerk voldoen aan de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, de toepasselijke wetgeving tegen omkoping en corruptie, en alle andere toepasselijke wetten, voorschriften en gedragscodes die van tijd tot tijd van kracht zijn, zoals gewijzigd, opnieuw in werking gesteld, uitgebreid of geconsolideerd. De partner dient Social Tools onmiddellijk op de hoogte te stellen als de partner kennis krijgt van corruptie of inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming in verband met deze overeenkomst;

(b) de partner zal de commerciële relatie met de adverteerder bekendmaken in de mate en op de wijze zoals vereist door alle toepasselijke wet- en regelgeving of gedragscodes;

(c) het intellectuele eigendom van de partner maakt geen inbreuk en zal geen inbreuk maken op de rechten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, obsceen of lasterlijk materiaal, inbreuken op auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten);

(d) Partner is zelf verantwoordelijk voor afdracht van eventuele belastingen.

7. Garanties van Social Tools

Social Tools garandeert en verplicht zich jegens de partner dat:

(a) Social Tools de volledige bevoegdheid en de volmacht heeft om deze overeenkomst aan te gaan en vereiste handelingen te verrichten;

(b) de activiteiten van Social Tools door en in verband met de diensten in overeenstemming zijn met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, de toepasselijke wetgeving tegen omkoping en corruptie en alle andere toepasselijke wetten, regels en gedragscodes die van tijd tot tijd van kracht zijn, zoals gewijzigd, opnieuw in werking gesteld, verlengd of geconsolideerd. Social Tools zal de partner onmiddellijk op de hoogte stellen als Social Tools kennis krijgt van corruptie of inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming in verband met deze overeenkomst; en

(c) het gebruik van intellectuele eigendom van Social Tools door de partner maakt geen inbreuk op het intellectuele eigendom of andere rechten van derden.

8. Gegevensbescherming

7.1 Social Tools verwerkt uitsluitend persoonlijke gegevens van de partner:

(a) om de in deze overeenkomst vastgelegde verplichtingen jegens de partner na te komen;

(b) om aan een verzoek te voldoen van een regelgevende instantie of wanneer de wet zulks voorschrijft;

7.2 Social Tools verwerkt persoonlijke gegevens van gebruikers en gebruikt trackingcode en/of cookies om de prestaties van de marketinginspanningen van adverteerders te volgen en transacties toe te wijzen aan de partner. De partner begrijpt en erkent dat de naleving van de toepasselijke wetgeving door Social Tools afhankelijk is van het doen van bepaalde meldingen door de partner en het verkrijgen van bepaalde toestemmingen voor dergelijke tracering en verwerking.

9. Partner schadeloosstelling

De partner verplicht zich hierbij Social Tools volledig en effectief te vrijwaren voor alle kosten, claims, onkosten, administratieve sancties en aansprakelijkheden (inclusief redelijke juridische honoraria).

10. Geldigheidsduur en beëindiging

10.1 Deze overeenkomst wordt van kracht op de ingangsdatum en blijft van kracht totdat zij overeenkomstig de bepalingen daarvan wordt beëindigd.

10.2 Elke partij kan deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in geval.

10.3 Voorts kan Social Tools deze overeenkomst onmiddellijk en zonder kennisgeving beëindigen indien de partner onethische activiteiten uitvoert of een artikel van deze overeenkomst schendt.

11. Updates

11.1 Social Tools kan deze overeenkomst van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op het platform te publiceren.

11.2 Social Tools zal de partner vooraf via e-mail, het platform of een andere geschikte methode op de hoogte stellen van updates van deze overeenkomst.

11.3 Indien de partner na de datum van een dergelijke update gebruik blijft maken van de diensten en/of deelneemt aan een campagne, betekent dit dat de partner ermee instemt gebonden te zijn aan de bijgewerkte voorwaarden.

BIJLAGE

Partnerrichtlijnen

1. Elke partner verbindt zich ertoe geen frauduleuze, onethische of onwettige activiteiten uit te voeren, noch activiteiten die niet transparant zijn voor, noch in het belang zijn van Social Tools, noch activiteiten die opzettelijk of onopzettelijk misbruik maken van of omzeilen van deze overeenkomst, de diensten en/of de betalingsvoorwaarden (“onethische activiteiten”). Voorbeelden van onethische activiteiten zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

1.1. het gebruik van ongeschikte software (al dan niet van derden) om financieel voordeel voor de partner te verschaffen;

1.2. het bieden op wettelijk beschermde sleutelwoorden binnen betaalde zoekopdrachten, of elk ander advertentiesysteem van derden op basis van sleutelwoorden, zonder voorafgaande toestemming van Social Tools;

1.3. het implementeren van links die zo geplaatst zijn dat ze misleidend zijn voor de gebruikers of wanneer er een prikkel is om erop te klikken zonder dat de gebruikers volledig op de hoogte zijn van de gevolgen van hun acties. Bijvoorbeeld het activeren van een cookie, wat later een conversie van de verkoop aan de eigenaar van de partnerlink kan betekenen (‘forced clicks’), of het anderszins veroorzaken of mogelijk maken van links naar adverteerders die niet te goeder trouw zijn gemaakt;

1.4. promotie via ongevraagde e-mail;

1.5 het bevorderen, verspreiden of anderszins publiceren van enige inhoud op de site die inhoud bevat die lasterlijk, vernederend, obsceen, pornografisch, beledigend, frauduleus of in strijd met enige wet is.

2. Elke partner zal de vertrouwelijkheid van zijn aanmeldingen, koppelingen en andere gegevens die worden gebruikt voor het beheer van de toegang tot het platform en de campagnes beschermen en handhaven en zal ervoor zorgen dat derden de gegevens van de partner niet kunnen wijzigen zonder medeweten van de partner.

3. Elke partner moet specificeren welke URL’s hij zal gebruiken om transacties te volgen als onderdeel van het aanmeldingsproces via het platform (“geautoriseerde URL’s”). Social Tools kan transacties die worden verricht via andere URL’s dan geautoriseerde URL’s negeren en/of ten aanzien daarvan commissie inhouden. Een partner kan van tijd tot tijd aanvullende of vervangende URL’s toevoegen via het platform, maar dergelijke URL’s worden pas operationeel wanneer ze als zodanig zijn bevestigd door Social Tools als geautoriseerde URL’s.

4. Social Tools kan van tijd tot tijd informatie opvragen bij de partner om te horen hoe en waar de partner zijn site promoot en de partner zal deze informatie onmiddellijk aan Social Tools verstrekken.

5. Alle informatie in het platform moet te allen tijde volledig en accuraat zijn. Social Tools behoudt zich het recht voor te allen tijde een identiteitsbewijs van de partner te verlangen. Indien de partner dit niet binnen de door Social Tools gestelde termijn aanlevert, kan Social Tools deze overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

Algemene Voorwaarden Social Tools Affiliate Programma

Aan het Social Tools Affiliate Programma zijn spelregels verbonden.

Deze hebben we hier voor jou op een rijtje gezet.

Artikel 1. Algemeen

• Je bent minimaal 18 jaar als je je aanmeldt bij het Social Tools Affiliate Programma.

• Als je je aanmeldt, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden Social Tools Affiliate Programma en de algemene voorwaarden van affiliateplatform: “Affiliate WP”, te vinden op www.affiliatewp.com en geef je aan dat je je hieraan houdt.

• Jouw aanmelding en account bij het Social Tools Affiliate Programma zijn persoonlijk en niet over te dragen aan een ander.

• Jij en Social Tools gaan de samenwerking aan voor eigen rekening en risico en zijn naar derden, zoals eindgebruikers, zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eigen handelen en/of nalaten. Jij en Social Tools vrijwaren elkaar van aanspraken van derden in het kader hiervan.

• Je plaatst geen (test)bestellingen via jouw account bij het Social Tools Affiliate Programma.

• Social Tools heeft het recht om zonder opgave van reden verkopen via een Social Tools Affiliate Partner af te keuren en/of de samenwerking met een Social Tools Affiliate Partner te beëindigen. Handel je in strijd met de Algemene Voorwaarden Social Tools Affiliate Programma, dan verzoekt Social Tools je om de betreffende handeling(en) zo spoedig mogelijk te staken en gestaakt te houden en kan Social Tools je aansprakelijk stellen voor schade die Social Tools hierdoor heeft geleden en zal lijden, waarbij juridische maatregelen niet worden uitgesloten.

• Social Tools heeft het recht om de Algemene Voorwaarden Social Tools Affiliate Programma te wijzigen. Social Tools Affiliate Partners worden hier per e-mail van op de hoogte gebracht.

Artikel 2. Privacy en persoonsgegevens

• Je bent als Data Controller de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en volledig verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonsgegevens, waaronder het aanmaken van referenties en het gebruik daarvan. Je voldoet richting bezoekers van jouw website en eventuele ontvangers van jouw mailings aan alle wettelijke privacy verplichtingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ePrivacy Verordening. Social Tools heeft geen enkele zeggenschap over jouw data- en privacybeleid.

• Omdat je Data Controller bent, beslis je zelf over de afspraken met affiliateplatform “Affiliate WP” dat voor Social Tools optreedt als bewerker van persoonsgegevens.

• Je verleent in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te allen tijde en binnen bekwame tijd medewerking aan verzoeken van Social Tools, zoals inzage in de opt-ins.

Artikel 3. Promotiemateriaal

• Social Tools stelt promotiemateriaal en voorbeelden aan jou beschikbaar. Daarnaast ontvangt de partner een Olaf ringlamp ter promotie. Voorwaarde hiervoor onder de voorwaarde dat er minimaal 1 maal een social media uiting wordt gedaan. Mocht dit uitblijven, dan is Social Tools gerechtigd om de ringlamp terug te vorderen.

Artikel 4. Communicatie en promotie

• Je promoot Social Tools op een zodanige wijze dat bezoekers bewust op het promotiemateriaal of de tekstlink klinken.

• Als je op social media adverteert voor de campagnes en/of producten van Social Tools, doe je dit zodanig dat het voor iedereen duidelijk is dat het niet om een advertentie van Social Tools gaat.

het platform voor licht

shine like a diamond!

OLAF is dé marktleider onder de ringlampen! Onmisbaar voor social media (o.a. TikTok, Instagram, Youtube), ideaal voor thuiswerken, online meetings en te gebruiken als beautylight. Door de LED-lamp met diverse standen creëer je altijd het perfecte licht. Met OLAF haal je premium kwaliteit in huis!

Video afspelen

Meer info, advies of hulp nodig?

NEEM GERUST CONTACT OP